Fero Bojnian (* 1960)

     Narodil sa apsob vHlohovci. len zdruenia karikaturistov "FORMT" a "Povask tvorlstok".

     Bval fotograf. Prv kresbu uverejnil vroku 1976, prv vstava vroku 1992.